Devam eden projeler

Proje Başlığı: Theileriosis’in tedavisinde kullanılabilecek yeni bir ilaç adayı tespit etmek için kumarin türevlerinin Theileria annulata’nın enolaz enzimini inhibisyon potansiyelinin araştırılması

Destekleyen kurum; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Projenin Amacı ve Gerekçesi

Theileriosis tedavi edilmediği zaman %90 oranında ölüme sebep olan bir hastalıktır. Son yıllara kadar theileriosis tedavisinde etkin olarak kullanılmakta olan belirli temel ilaçlardan biri olan buparvaquona karşı 2010 ve 2012 yıllarında direnç rapor edilmiş olması nedeni ile önümüzdeki yıllarda bu ilaçların belki kısa bir süre daha kullanılabileceği ancak direnç raporları ile beraber, var olanlardan farklı etki mekanizmasına sahip yeni ve daha etkin ilaçların hızla geliştirilmesinin gerekliliği açıktır. İlaç tasarımı uzun bir süreçtir. Bu nedenle direnç yaygınlaşmadan tedbir alınma zorunluluğu vardır. Yapıya dayandırılmış ilaç tasarımı kapsamında; parazitin metabolizmasında hayati role sahip enzimlerin izole edilerek seçici inhibisyonunun yapılması ümit vaad eden modern yaklaşımlardan biridir. Önerilen projenin amacı; spesifik potansiyel inhibitörler belirleyip geliştirmek amacı ile, 40 adet kumarin türevinden oluşan bir kütüphanenin saf TaENO enzimi üzerindeki inhibitör etkisinin yapısal ve kinetik analizler ile test edilmesidir. Bu proje ile uygun bir bileşiğin belirlenmesi durumunda, ileriki projelerde yapıya dayandırılmış ilaç tasarımının son basamağı olan biyolojik testlere ve klinik öncesi son çalışmalara geçişin önü açılmış olacaktır.

Proje Ekibi

Prof. Dr. Dilek TURGUT-BALIK (Proje yürütücüsü)

Dr. Özkan DANIŞ

Dr. Başak Yüce DURSUN

Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI

Arş. Gör. Özal MUTLU

Öğr. Gör. Ekrem AKBULUT

Arş. Gör. Emrah SARIYER

Sinem YAKARSÖNMEZ